Nahar önümleri senagatyna syn

1. Nahar önümleri senagatynyň gysgaça mazmuny
Nahar önümleri, nahar bişirmek ýa-da tüwi bişirijiler, wok, howa sowadyjylar, elektrik basyş bişirijiler we doňduryjylar ýaly dürli gap-gaçlary aňladýar.
Nahar önümleri, esasan, küýze öndürmek we gaýtadan işlemek we senagat pudagynyň beýleki önümçilik işleri bilen meşgullanýar.
Funksiýa laýyklykda basyş ojagy, gowurma, çorba gazany, bug, süýt küýzesi, tüwi bişiriji, köp wezipeli küýze we ş.m. materiallara görä poslamaýan polatdan ýasalan küýze, demir küýze, alýumin küýzesi, güle bar , mis küýze, emal küýze, taýak däl küýze, birleşdirilen material küýze we ş.m. tutawaçlaryň sanyna görä bir gulak küýzesi we iki gulak küýzesi bar;Aşaky görnüşine görä, gap we tegelek aşaky küýze bar.
2. Nahar önümleri pudagynyň ösüş aýratynlygynyň derňewi
● Tehniki aýratynlyklar we tehniki dereje
Öý gap-gaç önümçiliginiň umumy önümçilik standartyndan, esasan, CE şahadatnamasy 、 LMBG kepilnamasy 、 LFGB kepilnamasy 、 IG şahadatnamasy 、 HACCP şahadatnamasyny öz içine alýar.

KOKWARE SANATYNYV GÖRNÜŞI (1)

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, öý goş-golam önümleri indi esasy nahar zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilmeýär.Gaty okislenme, ýumşak okislenme, emal tehnologiýasy, sürtülme basyşynyň süýşmegi, metal sanjym, egirme, birleşdirilen list we beýleki täze tehnologiýalar, küýzäni öndürmekde täze tehnologiýalar we täze materiallar bilen sarp edijiler material üçin hemişe täze talaplary öňe sürýärler. , daşky görnüşi, işleýşi, daşky gurşawy goramak we küýze önümleriniň beýleki taraplary.Bu, aşpez önümlerini öndürijileriň gözleg we gözleg ukybyna we önümçilik derejesine has uly isleg bildirdi.
Gazanyň önümlerini çalyşmagyň tizligi kärhanalardan has ýokary tehnologiýa eýe bolmagyny talap edýär.Täze tehnologiýany ulanmak kärhanalardan uzak möhletli önümçilik prosesinde tejribe toplamagyny we köp sanly hünärli işçiniň bolmagyny talap edýär.Täze kärhanalara gysga wagtyň içinde köp sanly ökde tehniki işgärleri çalt özleşdirmek we ätiýaçlandyrmak kyn.Nahar önümlerini öndürmek tehnologiýasynyň yzygiderli täzelenmegini dowam etdirmek kyn.
Hytaýda bar bolan aşhana önümlerini öndürmek tehnologiýasy, adaty sowuk möhürleme we adaty galyndy öndürmek tehnologiýasy esasynda ep-esli gowulaşdy.Aşhana önümleriniň köpüsine halkara derejesine çykan dürli täze materiallar we ösen tehnologiýa girizildi.
● Döwür
Nahar önümleri senagaty ep-esli döwürleýin däl.
Adamlaryň gündelik durmuşynda zerur sarp ediş harytlary hökmünde, gap-gaç önümlerini öndürmek we sarp etmek milli ykdysadyýetiň ösüşi we adamlaryň girdeji derejesi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Şeýlelik bilen, gap-gaç önümleriniň ösüş sikliniň milli ykdysadyýetiň we maşgalanyň bir gezeklik girdejisiniň ösüşi bilen ýokary baglanyşygy bar.
● Möwsümleýinlik
Nahar önümleri pudagynda belli bir möwsüm ýok.
Nahar önümleri gündelik harytlara degişlidir.Itsöne onuň satuwy esasan dynç alyş täsirine sezewar bolýar, ýöne möwsümleýin täsir az bolýar.Dördünji çärýekde Ro Christmasdestwo, Milli gün, Täze ýyl güni we bahar baýramy sebäpli dördünji çärýekde satuw girdejileriniň paýy birneme ýokarydy, beýleki çärýekler ortaça boldy.
● alityerli
Nahar önümleri maşgalanyň gündelik durmuşynda zerur zatlar.Emma sarp ediş derejesi ýaşaýjylaryň girdeji derejesi bilen baglanyşykly.Ösen ykdysadyýeti bolan Gündogar we kenarýaka sebitlerinde bazar sarp edilişi gaty uly.
Önümçilik nukdaýnazaryndan Hytaýyň aşhana önümlerini öndürijiler esasan Guangdong welaýatynda, Zhejiang welaýatynda, Şanhaý welaýatynda, Jiangsu welaýatynda we Şandong welaýatynda, Zhejiang we Guangdong welaýatynda Hytaýyň gap-gaç önümleriniň esasy merkezidir.

KOKWARE SANATYNYV GÖRNÜŞI (2)

● Iş nusgasy
Dürli sebitlere görä, ykdysady ösüş derejesi, kärhananyň tehnologiki derejesi we önümçilik prosesi, dünýä derejesinde aşhana önümleri kärhanalary kem-kemden aşakdaky iki görnüşe bölünýär:
Kärhanalaryň birinji görnüşi, güýçli dizaýn we gözleg-agtaryş mümkinçilikleri we belli marka we kanal artykmaçlyklary bolan kämillik ýaşyna ýeten we belli halkara kärhanalarydyr.Önümleriniň köpüsini OEM öndürijilerinden satyn alýarlar we aktiw marka operatorlary bolýarlar. Kärhananyň ikinji görnüşi ýokary dizaýn we ösüş ukyby we marka tanalmagy ýok.Umuman, ösýän ýurtlarda we sebitlerde zähmet gymmaty pes.Esasy önümçilik kuwwaty güýçlidir.Bu kärhanalar aktiw önüm öndürijilerdir.Adatça, bular birinji synp kärhanasy OEM.Käbir kompaniýalarda mugt marka önümçiligi we marketing hem bar.
Birnäçe ýyllyk ösüşden soň Hytaýyň aşhana önümleri ýuwaş-ýuwaşdan ýönekeý önümçilikden we önümçilikden garaşsyz gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik we satuw görnüşine öwrüldi.Örän önümçilik masştaby we tehniki derejesi bolan önümçilik ulgamyny emele getirdi we kem-kemden global aşhana önümçiliginiň möhüm önümçilik bazasyna öwrüldi.
Içerki gap-gaç önümleri kärhanalary esasan üç kategoriýa bölünýär: birinjisi, halkara meşhur kärhanalar OEM üçin niýetlenen we içerki we halkara bazarda önümçilik we dolandyryş erkin markasy bolan içerki bazary ýokary derejeli bazarda eýeledi.Ikinjiden, göwrümli artykmaçlygy bolan käbir kärhanalar esasan daşary ýurtlarda belli kärhanalar OEM üçin öndürýärler.Netijede, bu pudakdaky KOK-laryň aglaba bölegi orta we pes önümleriň içerki bazar bäsleşigine gönükdirilendir.


Iş wagty: Iýul-21-2022