Habarlar

 • Taýýar däl gap-gaç önümlerini redaktirläň

  Taýak däl gap-gaçlar, önümiň aşa köp sarp edilişini azaltmaga we nahar bişirmek prosesini çaltlaşdyrmak ukybyna adamlar nädip kömek edýändigine kem-kemden düşünýärler.Onuň aňsat arassalygy, çyzmaga çydamly we birmeňzeş ýylylyk paýlanyşy ýokarlanýar ...
  Koprak oka
 • Iň oňat bahany bişirmeýän gap-gaçlary nädip saklamaly?

  Iň oňat bahany bişirmeýän gap-gaçlary nädip saklamaly?

  Spatulalar ýa-da pyçak ýaly metal gap-gaçlary ulanmazlygy maslahat berýäris.Munuň ýerine agaç neýlon, plastmassa we silikon ýaly maşklary ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Gaty ýokary ýylylyk, gap-gaç gap-gaçlaryňyzyň ýelmeýän örtüklerine täsir edip biler.N-iň ömrüni uzaltmak isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Çekilmedik gap-gaç toplumlary barada täze öwrenýänler üçin gollanma satyn almak

  Çekilmedik gap-gaç toplumlary barada täze öwrenýänler üçin gollanma satyn almak

  Gap-gaç ýuwýan maşyn / Peç howpsuzlygy, gap-gaç ýuwýan maşyn, energiýaňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak üçin gap-gaç ýuwýan, ygtybarly däl gap-gaçlary göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýäris.Sogan çemçesini, ýelmeýän panany, boş panany, gazana we beýleki küýzeleri we gaplary ýuwmagyň ýerine, gap-gaç ýuwýan maşynyňyzyň içine taşlap bilersiňiz.Hemmeler öz c-lerini süpürmegi gowy görmeýärler ...
  Koprak oka
 • Çekilmedik gap-gaç toplumlary barada täze öwrenýänler üçin gollanma satyn almak

  Çekilmedik gap-gaç toplumlary barada täze öwrenýänler üçin gollanma satyn almak

  Materiallaryň görnüşi Çörek önümleriniň toplumynda ulanylýan, çoýun demir skeleti, gazana ýa-da çüýşeli küýzeleri öz içine alýan materiallary göz öňünde tutuň.Şol bir wagtyň özünde, adaty däl örtükli gap-gaçlar, gap-gaçlaryňyzyň dýuým gowurmakda ýapylmagynyň öňüni alyp biler.Keramikaňyzy ýuwmagy halamaýan bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Nonstick Pan hakda

  Nonstick Pan hakda

  Adaty bolmadyk gap-gaçlaryň köp sanly artykmaçlyk hödürleýändigi hiç kim üçin syr däl.Taýak däl, elleri aşak ulanmagyň iň uly peýdasy arassalanmagyň aňsatlygy bolmaly.Indi size siňdirmek ýa-da süpürmek ýok.Çekilmedik gaplary ulanmagyň ikinji peýdasy ...
  Koprak oka
 • Maslahatlar, gap-gaçlary nädip saýlamalydygyny öwredýär

  ● malylylyk geçirijiligi Eger gazanyň bedeniniň ýylylyk geçirijiligi has gowy bolsa, küýze has sagdyn we çilimsizdir!Demir poladyň ýylylyk geçirijiligi 15 töweregi, alýumin bolsa 230 töweregi. Şonuň üçin alýumin bu görkezijide iň gowusydyr, ondan soň goşa sowuk garyndy, birleşdirilen polat bar.Demir ...
  Koprak oka
 • Teflon bilen baglanyşykly bilmeli käbir maglumatlaryňyz

  Te Teflon näme?Polietileniň düzümindäki ähli wodorod atomlaryny çalyşmak üçin ftor ulanýan sintetiki polimer materialdyr.Bu materialdan ýasalan önümlere, adatça, “taýak däl örtük” / “taýak däl tok materialy” diýilýär;Bu material kislotanyň aýratynlyklaryna eýedir ...
  Koprak oka
 • Nahar önümleri senagatyna syn

  1. Nahar önümçiligi senagatynyň gysgaça mazmuny Nahar bişirmek üçin nahar ýa-da gaýnag suw bişirmek üçin dürli gap-gaçlary aňladýar, meselem, tüwi bişirijiler, wok, howa sowadyjylar, elektrik basyş bişirijiler we doňduryjylar.Aşhana önümleri, esasan, gaz öndürmek we gaýtadan işlemek we beýleki önümçilik önümleri bilen meşgullanýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2