Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

“Jinhua Linghang Kitchen Industry Co. Ltd.” (ozal Zhejiang MAGICOOK diýlip atlandyrylýar) 2000-nji ýylda döredilip, 2010-njy ýylda ongongkangdan Dongyang şäherine göçürildi, zawod Zhejiang welaýatynyň Dongyang şäheriniň Nanma senagat zolagynda ýerleşýär.Meýdany 25 000 inedördül metr.
Alýumin Die guýma pudagynda 16 ýyllyk tejribe we önümçilik tehnikalaryny we tehnikalaryny ösdürmek we zehinli işgärleri çekmek bilen, günde 10 000 birlik öndürip bileris.Täze önümleri döredýän we döredýän öňdebaryjy zawodlardan biri.Professional dizaýnerlerimiziň goldawy bilen, islegiňizi kanagatlandyryp biljek özboluşly önüm öndürip bileris.
Netijeli dolandyryş ulgamy bilen önümlerimiz dizaýn, hil we baha nukdaýnazaryndan müşderiniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Önümlerimiziň 80% -i Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Afrika, BAE we beýleki Eastakyn Gündogar ýurtlaryna eksport edilýär.Biziň işimiz OEM-i öz içine alýar we ýylda 3 milliondan gowrak toplum öndürýän önümçilik kuwwaty siziň talaplaryňyza laýyk bolup biler. Önümlerimiz hasaba alnan markamyz bilen satylýar: MGC, Şeýle hem, halkara markalaryna ajaýyp hyzmatlar hödürleýäris we olar üçin ýokary hilli önüm öndürýäris .
Alýuminiý gap-gaç önümleriniň tendensiýasyna ýolbaşçylyk etmek üçin uly höwes, uly ambisiýa we täze görnüş bilen täze we köne müşderiler bilen bilelikde tagalla etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Hekaýamyz

1960-njy ýyllarda MGC brendini esaslandyryjy Kian Lixiao kakasynyň Zhejiang welaýatynyň ongongkang şäherindäki Kian enjam ussahanasynda mis küýzäni ýasaýandygyny gördi.Çilim çekilen ses bilen asyl materialdan mis kagyzyna, soňra taýýar önüme çenli, hanym Çian kakasynyň yhlasly işini çuňňur duýdy we küýzeler ýasamakda kämillige çalyşdy.Soňky onýyllyklarda, Qian ussahanasy, müşderiniň islegi bilen birlikde, oba durmuşyna uýgunlaşdyrylan toýun peçden ýasalan küýzelerden başlap, alýumin zawod küýzelerine çenli önümiň görnüşini sazlaýar.Üýtgeýän döwürde MGC bagtly maşgala atmosferasyny üpjün etmek üçin özboluşly marka niýetine ýapyşýar .Biz “ussatlyk ruhuna” eýerýäris we hemişe öňki nesilden gowy küýzeler ýasamagyň tutanýerliligini we erjelligini miras alýarys.

hakda

Toparymyz

Kompaniýanyň güýçli ylmy we tehnologiki güýji, tehniki enjamlary bar.Uzynlygy 100 metr we ýokary temperaturasy 435 dereje bolan 8 sany guýma maşyn önümçilik liniýasy we 2 sany daşky gurşawy goramak awtomatiki pürküji liniýalary bilen, ýyllyk önümçilik kuwwaty 3 milliondan gowrak topluma ýetip, sagdyn we ýokary tejribe toplap biler. - millionlarça maşgala üçin aşhana gap-gaçlary.Şeýle hem, kompaniýa ISO 9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, 2008 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikaty, BSCI ulgam sertifikaty, SGS kompaniýasynyň synag ülňüleri, Europeanewropanyň standart LFGB iýmit derejesi şahadatnamasy, Amerikanyň standart FDA iýmit derejesi şahadatnamasy, alyjylar tarapyndan çuňňur gözlenýär. Dünýä.

Näme üçin MGC saýlamaly?

On ýyldan gowrak ýokary hilli we oýlanyşykly hyzmat bermek bilen MGC ýokary abraý gazandy.On ýyldan gowrak wagt bäri köp sanly halkara markasynyň professional OEM hyzmatdaşy hökmünde MGC-iň önümleri Europeewropa, ABŞ, Germaniýa, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär we söwdanyň gerimini kem-kemden giňeldýär.Europeanewropanyň standart alýuminiý çig malyny çig mal ýa-da nemes önümçiligi hökmünde berk saýlamalydygyna garamazdan, diňe guýulýan alýumin küýzäni öndürmek baradaky asyl niýetimize eýerýäris.Üstesine-de, gap-gaçlarymyzy ulanýan wagtymyz tagamyň lezzetini saklap biler.

hakda