Teflon bilen baglanyşykly bilmeli käbir maglumatlaryňyz

Te Teflon näme?
Polietileniň düzümindäki ähli wodorod atomlaryny çalyşmak üçin ftor ulanýan sintetiki polimer materialdyr.Bu materialdan ýasalan önümlere, adatça, “taýak däl örtük” / “taýak däl tok materialy” diýilýär;Bu material kislota we aşgar garşylygy, her dürli organiki erginlere garşylyk häsiýetlerine eýe.Şol bir wagtyň özünde Teflon ýokary temperatura garşylyk häsiýetlerine eýe.Onuň sürtülme koeffisiýenti gaty pes, şonuň üçin ony çalmak üçin ulanyp bolýar, şeýle hem taýak däl gazanyň we suw turbasynyň içki gatlagy üçin iň oňat örtük bolýar.
Te Teflonyň häsiýetnamasy

Teflon bilen baglanyşykly bilmeli käbir maglumatlaryňyz

Te Teflon bilen örtülen gap-gaçlary ulanmagyň çäreleri
Taýak däl gazanyň temperaturasy 260 exceed-dan ýokary bolup bilmez.Bu temperaturadan ýokary bolsa, himiki düzümiň dargamagy ýüze çykar.Şonuň üçin ýanmagy gury edip bilmeýär.Bişen iýmitiň temperaturasy bu çäkden ýokary bolmagy ähtimal.Bişen gaplaryň ýag temperaturasy, adatça 260 over-dan ýokary.Süýji we turş görnüşli, gowrulan gysga et, gyzgyn böwrek gülleri, “gyzgyn ýag” bilen bişirilen ýakymly towuk ýaly umumy Siçuan aşhanalarynda olaryň temperaturasy ondan ýokary bolup biler.Şonuň üçin bu hili iýmit etmek üçin taýak däl gaplary ulanmajak boluň.Bu diňe bir örtüge zeper ýetirmän, saglyga zyýanly hem bolup biler.
Käbir adamlar ýagy goşmazdan ozal guratmagy we gyzyl gaýnatmagy halaýarlar, häzirki wagtda gazanyň temperaturasy 260 exceed-dan ýokary bolmaly, şonuň üçin taýak däl küýzäni ulananyňyzda bu hereket gadagan edilmeli.
Taýak däl önümleriň çalt we birmeňzeş ýylylyk geçirijiligini üpjün etmek üçin alýumin garyndysy köplenç küýzeler we küýzeler ýasamak üçin çig mal hökmünde ulanylýar.Örtük ýykylansoň, gönüden-göni açylan alýumin garyndy bölegi iýmit bilen aragatnaşyk saklar.Highokary temperatura getirip, ýagyň tüssesine, gazana ýapyşmagyna ýa-da aşýan gazana we beýleki hadysalara sebäp bolup biler.Artykmaç ýokary temperatura bolan ýagdaýynda, alýumin agyr metal elementlerini çökdürýär.Hünärmenler, gazanyň bedeniniň alýumin materialy bilen iýmitiň arasynda göni aragatnaşykdan gaça durmak bilen iýmitiň saglygyny kepillendirip biljekdigimizi aýdýarlar.


Iş wagty: Iýul-21-2022