Nahar önümçiligi pudagynyň mümkinçilikleri

1. Nahar önümleri pudagynda ösüşiň çaklamasy
Pot Gazanyň we gap-gaç önümçiliginiň bazaryň ululygyny çaklamak
Içerki bazaryň giňelmegi bilen oba ilaty azalýar, şäher ilatynyň paýy artýar.Adaty oba toklaryny yzygiderli çalyşmak, täze aşhana önümleriniň akylly tendensiýa boýunça köne aşhana önümleriniň ornuny tutdy.Senagatyň bazar gerimi ösmegini dowam etdirer.Bazaryň göwrüminiň 2027-nji ýylda 82,45 milliard RMB we pudagyň ortaça ösüş depgini 9 göterime barabar bolmagyna garaşylýar.
Cook Aşhana önümçiliginiň önümçilik bahasyny çaklamak
Hytaý dünýäde küýze önümçiliginiň esasy güýji boldy.Her ýyl köp mukdarda küýze eksport edilýär we pudagyň ýyllyk önümçiligi has ýokary.Bu ýagdaýyň geljegi uly üýtgeşiklik bolmaz.Içerki küýze önümçiliginiň 2027-nji ýylda 83,363 milliard RMB-e ýetmegine we durnukly bolmagyna garaşylýar.

Nahar önümçiligi pudagynyň mümkinçilikleri

2. Nahar önümleri pudagynda ösüşiň we maýa goýumlarynyň derňewi
Cook Nahar önümleri pudagynda esasy maýa goýum ugurlarynyň derňewi
Hytaýyň aşhana önümleri pudagynyň esasy önümçilik ugry, Zhejiang, Guangdong, Fujian şäherlerinde jemlenendir.Hytaýyň aşhana önümleri senagaty mukdaryň ösüşinden hiliň ýokarlanmagyna, bahalar bäsleşiginden önüm we hyzmat hiliniň bäsdeşligine geçýär.Häzirki wagtda içerki nahar önümleriniň şäher bazaryndaky bäsdeşligi birneme ýiti, oba bazary entek başlangyç döwründe, ýöne bazar potensialy ägirtdir.
Köp sanly aksesuar zawodlary we hyzmat üpjün edijileri Guangdong, Zhejiang we Pearl River Delta sebitine ýygnanýarlar.Maşyn ýygnamakda we goldaw kuwwatynda artykmaçlyga eýe bolan senagat toparyny emele getirdi.
Milli ykdysadyýetiň çalt ösmegi we sarp edijileriň sarp edilmegi bilen, gap-gaç önümlerine bolan umumy isleg her ýyl yzygiderli ösýär.Şäher bazary durnukly ösüş döwründe we oba şäherleşmesini ösdürmek giň oba bazaryny has köp mümkinçiliklere öwürýär.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, geljek bäş ýyl aşhana önümleriniň täzelenmeginiň iň ýokary derejesi bolar.
Häzirki wagtda aşhana önümleri esasan Guangdongyň Zhejiang şäherinde satylýar.Zhejiang, Guangdong alyjylary 59% -i tutýar.Bazary ösdürmegiň ägirt uly mümkinçilikleri bar.
Pot Gaz we gap-gaç pudagynda esasy maýa goýum önümleriniň derňewi
Adamlaryň sarp ediş düşünjesi, esasanam Pekin bazarynda eýýäm köp üýtgedi.Maşgalanyň bezän açary aşhana we hajathana degişlidir. Sarp edijileriň gap-gaç önümleri bilen gyzyklanýan nokatlary indi peýdaly däl. Adaty sarp edijiler hem saglyga, daşky gurşawy goramaga we energiýany tygşytlamaga has köp üns berýärler.Nahar önümleri adamlaryň saglygy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr, şonuň üçin has köp pul tölemelidigimize şek ýok.Täze materiallaryň we täze tehnologiýalaryň peýda bolmagy, gaz bazarynyň sarp edijiniň gazana bolan islegini kanagatlandyrmak üçin saglyk, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak aýratynlyklary bilen täze önümleri yzygiderli çykarmagyna sebäp bolýar.
Sagdyn örtükli gap-gaçlar barada, Hytaýyň adaty demir gazany suw tegmilleri bilen uzak wagtlap aragatnaşykda bolmak bilen adam saglygyna zyýanly demir oksidi öndürer.Adamlaryň saglygyna täsir etmek üçin poslamaýan küýzäniň öňüni almak üçin indi bazara taýak däl küýze, keramiki küýze ýaly köp adam suwy aňsat akdyrmak ýa-da gazanyň üstünde iýmitlenmezlik üçin gazanyň üstünde örtük gatlagy bar.
Nahar bişirilende köp aşhanany gowurmaly.Nebitiň gaýnadýan nokady 320 is.Iýmit gowrulanda ýag hemişe gaýnadylýar, bu taýak däl gapda zyýanly maddalaryň dargamagyna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler.Demir spatula bilen gowurmak, taýak däl örtügi hem ýok eder.Mundan başga-da, alýumin küýzesi we poslamaýan polatdan ýasalan gap hem materialyň gaty gowy ýylylyk geçirijiligi.Häzirki wagtda adamlar nahar önümleriniň hiline we saglygyna uly isleg bildirýärler.Sagdyn örtükli we ýokary tehnologiýaly gap-gaç önümleri geljekde öndürijiler üçin zerur ugurdyr.
Köp maksatly gap-gaçlar hakda, 80-nji we 90-njy ýyllardan soňky ýaşaýyş endikleriniň we iýmitleniş endikleriniň üýtgemegi bilen köp maksatly küýzäniň uly ösüş perspektiwalary bar.Köp maksatly gap-gaçlar gowurmak, buglamak, gaýnatmak, ýuwmak we bişirmek üçin işleýär.
Akylly gap-gaçlar hakda, geljekde sarp edijileriň azyk hilini yzarlamagy bilen, akyl önümlerini gap-gaç önümlerine birleşdirmegiň esasy ösüş ugrydyr.Mysal üçin, wagt bellemek, ýangyn güýjüni sazlamak we dürli tagamlara görä dürli reesim goşmak.Bular nahar bişirmegi has akylly we amatly edýär.


Iş wagty: Iýul-21-2022