Iň oňat bahany bişirmeýän gap-gaçlary nädip saklamaly?

Spatulalar ýa-da pyçak ýaly metal gap-gaçlary ulanmazlygy maslahat berýäris.Munuň ýerine agaç neýlon, plastmassa we silikon ýaly maşklary ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

Gaty ýokary ýylylyk, gap-gaç gap-gaçlaryňyzyň ýelmeýän örtüklerine täsir edip biler.Çekilmedik gap-gaç toplumyňyzyň ömrüni uzaltmak isleseňiz, öndürijileriň görkezmelerini okamaly.Görkezilen görkezmäni gözden geçirmek, kwartaly gazanda, gowurmakda dogry ýylylygy ulanmaga kömek edip biler.

Bir marka orta ýylylygy talap etse, üstünde ýokary ýylylygy ulanmaga garşy duruň.Şeýle hem boş gowrulan tabany gyzdyrmaly däl.Şeýle-de bolsa, gaty anodlaşdyrylan alýumin bar bolsa, adaty däl aşhana önümlerinden has ýokary ýylylygy ulanyp bilersiňiz.Mundan başga-da, kwartal sogan pan ýaly keramiki däl gap-gaç önümleri pes we orta ýylylyk ulanylyşyna mätäç.

Galyberse-de, adaty däl gap-gaçlaryňyzyň daşky görnüşi peç howpsuz we gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz bolmaly.

11

Çekilmedik gap-gaçlar näderejede ygtybarly?

Zyýanly tüsselerden gaça durmak üçin, bişirilmedik gap-gaçlaryňyzy aşa gyzdyrmaň.Düwürtiksiz örtükli gowurma, ýokary temperatura sebäpli tüsse çykanda çalt keselläp bilersiňiz.Dişsiz gaplar ýaly zatlary ulanmagyň howpsuzlygyna düşünmek üçin, örtülmedik örtük materiallary barada öwrenmeli.

Keramiki örtük ýa-da keramiki däl önümlerde PTFE ýok bolsa-da, bu sintetiki polimer bilen ýasalan gap-gaç önümlerini, onuň üstünde däl.Mundan başga-da, saglyk meselesi bilen baglanyşykly PFOA-lary bilen birkemsiz pan tapyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, şeýle howply däl häsiýetler aýryldy.

Bu aralykda, käbir markalar henizem kwartal gazanda PFOA-lary ulanýan bolsalar, bu makalada görkezilen markalarymyz bu himiki serişdäni ulanmaýarlar.

Dişsiz gap-gaçlarym bilen metal gap-gaçlary ulanmak mümkinmi?

Metal gap-gaçlar, bişirilmedik gap-gaçlara zeper ýetirýändigi belli.Şeýle-de bolsa, demir gap-gaçlary howpsuz we poslama garşy özboluşly aýratynlyklary bolan, bişirilmedik gap-gaç toplumlaryny tapyp bilersiňiz.

Mundan başga-da, satyn almak isleýän iň oňat bişirilmedik gap-gaçlaryň hilini we stilini göz öňünde tutuň.


Iş wagty: Awgust-31-2022