Taýýar däl gap-gaç önümlerini redaktirläň

Taýak däl gap-gaçlar, önümiň aşa köp sarp edilişini azaltmaga we nahar bişirmek prosesini çaltlaşdyrmak ukybyna adamlar nädip kömek edýändigine kem-kemden düşünýärler.Onuň aňsat arassalygy, çyzmaga çydamly we birmeňzeş ýylylyk paýlanyşy islegi artdyrýar.Birnäçe özüne çekiji häsiýetli induksiýa üçin amatly önümleriň ösmegi, bazaryň ösmegi üçin mümkinçilik hökmünde çykyş edýär.Mysal üçin, Nirlon induksiýa dostlukly, täzelik däl, keramiki gap-gaç toplumyny döredýär, ol ýylylyga we tegmile çydamly we goşmaça gorag gatlagyna eýe.

Bütin dünýäde artýan sarp edişi başdan geçirýän azyk we içgi önümleri, taýak däl gap-gaçlara bolan islegiň artmagyna möhüm täsir edýär.Dünýäniň dürli ýurtlarynda azyk iýmiti biznesiniň ösmegi bazaryň ösüşini ýokarlandyrar.Mysal üçin, Daşky gurşaw azyk we oba işleri ministrliginiň habaryna görä.2020-nji ýylyň noýabr aýy, 2018-nji ýylda Angliýada ýaşaýyş däl iýmit önümçiliginiň 48,13 milliard ABŞ dollaryna deň boljakdygyny yglan etdi.

Şeýle-de bolsa, önümleriň köpüsinde taýak däl örtükleriň eremegine sebäp bolýan ýokary temperatura garşylygy, bazaryň ösmegine päsgelçilik döredýär.

Esasy oýunçylar:

Taýýar däl gap-gaç bazary material görnüşi, ahyrky ulanylyşy, paýlaýyş kanaly we geografiýasy boýunça bölünýär.

Maddy görnüşi boýunça bazar Teflon örtükli, anodlaşdyrylan alýumin örtükli, keramiki örtükli, emal demir örtükli we beýlekilere bölünýär. Teflon örtügi ýokary sowuk, yssy we himiki çydamlylyk ukyby sebäpli agdyklyk eder diýlip çaklanylýar, we ajaýyp elektrik geçiriji häsiýeti ony has islenýär.

Ahyrky ulanyşa esaslanyp, bazar ýaşaýyş we söwda görnüşlerine bölünýär.Identaşaýyş jaýy, köp sanly öý hojalygy sebäpli, bişirmek işini ýönekeýleşdirmäge kömek edýän köp sanly özüne çekiji aýratynlyklara eýe bolany sebäpli, adaty däl gap-gaçlardan has köp ileri tutýanlygy sebäpli has uly bazar hasaplanýar.

Satuw kanaly boýunça bazar supermarket / gipermarket we elektron söwda dükanlaryna bölünýär.Bir ýerde birnäçe markanyň bolmagy sebäpli supermarket / gipermarket öňdebaryjy segment bolar diýlip garaşylýar, bu köplenç köp önümiň hilini we bahasyny deňeşdirmek isleýänligi sebäpli has köp sarp edijini özüne çekmäge kömek edýär.


Iş wagty: Awgust-31-2022