Keramiki örtük

Keramiki örtük, keramika ýaly zäherli we zyýanly maddalary öz içine almaýan metal däl organiki örtükdir.Eredilen ýa-da ýarym eredilen deformasiýa bölejikleri termal pürkmek prosesi bilen demir ýüzüne sepilýär, şeýlelik bilen gorag filmi diýlip atlandyrylýan Nano organiki däl gorag gatlagyny emele getirýär.
Keramiki örtükler esasan funksional keramika, gurluş keramika we bio-keramika bölünýär.Bug peçiniň çyzgysynda ulanylýan keramika, esasy materialyň morfologiýasyny, gurluşyny we himiki düzümini üýtgedip bilýän, keramika garşylygy, poslama garşylygy, ýelme garşylygy, ýokary gatylygy ýaly täze häsiýetleri berip biljek funksional keramika degişlidir. , ýokary temperatura garşylyk, izolýasiýa we ş.m.

Keramiki örtük

● Keramiki örtük keramika ýaly näzik bolsa?
Keramiki örtük adaty keramikadan tapawutlanýar.Highokary arassalygy we ultrafin sintetiki organiki däl birleşmeleri arassalaýan çig mal ulanyp, ýokary öndürijilikli keramika.Sinter taýýarlamagyň takyk gözegçiligini ulanmak sebäpli, onuň öndürijiligi adaty keramiki önümlerden has güýçlidir.Nanotehnologiýany ulanmak önümiň üstüni berk we gözeneksiz edýär, şonuň üçin ol ýelmeşmezlige ýeter.Keramikanyň täze nesline ösen keramika, çylşyrymly keramika, täze keramika ýa-da ýokary tehnologiýaly keramika diýilýär.
Keramiki örtük saglyga zyýanlymy?
Keramiki örtük, keramika we emal ýaly, durnukly keramiki öndürijiligi bilen metal däl organiki örtükdir.Müňlerçe ýyllap synagdan soň, zäherli we zyýansyz bolmak aýratynlyklary onuň howpsuzlygyny doly subut etdi.
Ste Bugly peçiň keramiki içki boşlugynyň artykmaçlygy näme?
1) Ygtybarly we sagdyn.Bug peçiniň keramiki boşlugy polimer keramiki örtük bilen örtülen substrat hökmünde 304 iýmit derejeli poslamaýan polady kabul edýär.Himiki tebigatda, emal ýaly keramiki örtük silikatdyr.Bu metal däl organiki örtügiň bir görnüşidir.Şonuň üçin substrat ýa-da örtük bolsun, zäherli däl we içerden daşyna zyýansyzdyr.
2) Nanoskale-de gaty tekiz we taýak däl.Keramiki örtük, nano bölejikleriniň termiki pürküji tehnologiýasyny ulanmak, önümiň üstü gözeneksiz berk bolar ýaly, tämiz däl, arassalamak aňsat.
3) Keramiki örtük tekiz we berkdir.Farfor partlamasy we gündelik ulanylyşyň farfor düşmegi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Üns bermeli ýeke-täk zadyňyz, örtügi kesmek üçin ýiti zatlary ulanmaly dälsiňiz, üstesine-de ýüzüň zorlukly çyzylmagynyň öňüni almaly.Diňe keramiki örtük däl, ähli örtülen gap-gaç önümlerine üns bermeli zat.
4) Aşgazan hakda alada etme.Spatula bilen iýmit gowrulanda örtük tok aşgazany bolar.Bugly peçiň içki gatlagy hökmünde iýmitlenmeli gowurmagyň zerurlygy ýok, şonuň üçin aşgazan meselesi ýok.PS :, cohli örtülen gap-gaçlar üçin spatula ulanyp bilmeris!Gyrgyç, gysga we gysgyçlary gowurmaň!Gazany simli toplar bilen ýuwmaň!Tabagy gowurandan soň derrew sowuk suwda ýuwmaň.


Iş wagty: Iýul-21-2022