Çekilmedik gap-gaç toplumlary barada täze öwrenýänler üçin gollanma satyn almak

Materiallaryň görnüşi

Nahar önümleriniň toplumynda ulanylýan, çoýun demir skeleti, küýzeler ýa-da çüýşeli küýzeler ýaly ulanylýan materiallary göz öňünde tutuň.Şol bir wagtyň özünde, adaty däl örtükli gap-gaçlar, gap-gaçlaryňyzyň dýuým gowurmakda ýapylmagynyň öňüni alyp biler.

Keramiki gapyňyzy ýuwmagy halamaýan bolsaňyz, PTFE ýa-da Teflondan ýasalan gap-gaç önümlerini göz öňünde tutup bilersiňiz.Mundan başga-da, gap-gaç önümleriniň üstündäki keramiki örtükler göz öňünde tutulmaly başga bir faktor bolup biler.Material ýokary gyzgynlykda we orta otda howpsuz bişirip biljekdigiňizi üpjün edýär.

Netijede, agzap geçen aşhana gap-gaçlaryny halamaýan bolsaňyz, gaty anodlaşdyrylan bişirilmedik gap-gaçlar toplumy, öz islegiňiz bolup biler.Gaty anodlaşdyrylan önümler adaty poslamaýan polatdan has güýçli bolýar.Netijede, şeýle gap-gaç toplumy ýylylygyň deň paýlanmagyny üpjün edýär.

Bölekleriň sany

Satyn almak isleýän gap-gaçlaryňyzdaky bölekleriň sanyny göz öňünde tutuň.Mysal üçin, 12 bölek däl gap-gaç, 3 kwartaly sogan ýa-da 10 bölekli gap-gaçlar toplumynyň böleklerini çalt aýdyp bilersiňiz.

Düwürdilen ýumurtgalaryňyz üçin 8 ýa-da 10 dýuým gowurma bilen bişirilmedik gap-gaçlar toplumyna gitmegiňizi maslahat berýäris.Nahar bişirilmeýän gap-gaçlardaky bölekler, nahar bişirmek stiliňiz bilen näme edip biljekdigiňizi kesgitleýär.Nahar bişirmek üçin dürli bölekler gerek.Mysal üçin, şol panany öz içine alýan gap-gaç toplumyny satyn alsaňyz, kwartaly gazanda dürli tagamlary bişirip bilersiňiz.

dsada

Agramy we ululygy

12 bölek däl gap-gaç önümleri ýaly önümleriň agramy, ulanyp biljekdigiňizi kesgitläp biler.Aşhana gap-gaçlaryny götereniňizde özüňizi biynjalyk etmek islemeseňiz, orta agramly gaplara baryp bilersiňiz.Şonuň üçin küýzeleriň we gaplaryň size agyr bolmajak agyrlygyny üpjün etmelisiňiz.

Useeňil dýuým gowurma, gowurma panasy, gämi duralgasy, poslamaýan polatdan ýa-da ulanmak üçin aňsat aşhana toplumyny isleseňiz, 3 kwartaly sogan üçin gidip bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, gaty ýeňil bolmadyk gap-gaçlar çalt gyzyp bilýär, agyr aşhanalar toplumy bolsa uly gözlegleri üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, şeýle gap-gaçlary götermek käbir jaý eýeleri üçin kyn bolup biler.

Tutuşlyklar

Gyzdyrylan gaplar, olary götereniňizde duýulýar.Rahatlyk we gözegçilik size kynçylyksyz bişirmäge kömek etmelidir.Käbir gowrulan gaplar, nahar bişirilende has sowuk saklaýan silikon tutawaçlar bilen gelýär.Satyn almazdan ozal tutawajyň hödürleýän rahatlygyny barlamaly.Gowy deňagramlylyk bilen size kömek etmek üçin goşmaça tutawaçly pan gelýär.Küýzeler ýylylygy deň paýlap bilýän we sizi ýakmaz ýaly keramiki ýa-da poslamaýan polat ýaly dürli tutawaçlar bilen gelýär.


Iş wagty: Awgust-24-2022