Çekilmedik gap-gaç toplumlary barada täze öwrenýänler üçin gollanma satyn almak

Gap-gaç ýuwýan maşyn / Peç howpsuzlygy

Energiýaňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak üçin gap-gaç ýuwýan, howpsuz däl gap-gaç gaplaryny göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýäris.Sogan çemçesini, ýelmeýän panany, boş panany, gazana we beýleki küýzeleri we gaplary ýuwmagyň ýerine, gap-gaç ýuwýan maşynyňyzyň içine taşlap bilersiňiz.Her kim öz gap-gaçlaryny ýuwmagy gowy görmeýär, netijede, haýsydyr bir markadan satyn almazdan ozal peç howpsuz we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz önüm hasaplaýarlar.

Şeýle-de bolsa, gaty anodlaşdyrylan küýzeleri we gaplary satyn alsaňyz, mümkin boldugyça ýygy ýuwup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, ýygy-ýygydan ýuwulsa, käbir örtükli taksi çalt ýitýär.Netijede, peçiň howpsuzlygyny hem göz öňünde tutmaly.Netijede, islendik gap-gaç toplumyny satyn aljak bolanyňyzda, bişmeýän gap-gaçlaryň ygtybarly aýratynlygyny göz öňünde tutuň.

Cooktop laýyklygy

Elektrik ýa-da gaz aşhanasynda ulanyp bilmeýändigiňiz üçin, gap-gaç toplumynyň bir bölegini satyn alyp, yzyna ibermek islemeýärsiňiz.Şonuň üçin satyn alan gaty anodlaşdyrylan gap-gaçlaryňyzyň aşpeziňize laýyk gelýändigine göz ýetirmeli.Mysal üçin, adaty aşpezleriň köpüsi üçin bazasy bolan keramiki däl çüýşe gaplaryny ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

cdsvs

Gap-gaç ýuwýan maşyn / Peç howpsuzlygy

Energiýaňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak üçin gap-gaç ýuwýan, howpsuz däl gap-gaç gaplaryny göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýäris.Sogan çemçesini, ýelmeýän panany, boş panany, gazana we beýleki küýzeleri we gaplary ýuwmagyň ýerine, gap-gaç ýuwýan maşynyňyzyň içine taşlap bilersiňiz.Her kim öz gap-gaçlaryny ýuwmagy gowy görmeýär, netijede, haýsydyr bir markadan satyn almazdan ozal peç howpsuz we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz önüm hasaplaýarlar.

Şeýle-de bolsa, gaty anodlaşdyrylan küýzeleri we gaplary satyn alsaňyz, mümkin boldugyça ýygy ýuwup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, ýygy-ýygydan ýuwulsa, käbir örtükli taksi çalt ýitýär.Netijede, peçiň howpsuzlygyny hem göz öňünde tutmaly.Netijede, islendik gap-gaç toplumyny satyn aljak bolanyňyzda, bişmeýän gap-gaçlaryň ygtybarly aýratynlygyny göz öňünde tutuň.

Cooktop laýyklygy

Elektrik ýa-da gaz aşhanasynda ulanyp bilmeýändigiňiz üçin, gap-gaç toplumynyň bir bölegini satyn alyp, yzyna ibermek islemeýärsiňiz.Şonuň üçin satyn alan gaty anodlaşdyrylan gap-gaçlaryňyzyň aşpeziňize laýyk gelýändigine göz ýetirmeli.Mysal üçin, adaty aşpezleriň köpüsi üçin bazasy bolan keramiki däl çüýşe gaplaryny ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.


Iş wagty: Awgust-24-2022