Nonstick Pan hakda

Adaty bolmadyk gap-gaçlaryň köp sanly artykmaçlyk hödürleýändigi hiç kim üçin syr däl.Taýak däl, elleri aşak ulanmagyň iň uly peýdasy arassalanmagyň aňsatlygy bolmaly.Indi size siňdirmek ýa-da süpürmek ýok.Çekilmedik gaplary ulanmagyň ikinji peýdasy saglygyňyza zyýan ýetirýär, indi gazanyňyzy ýaglamak zerurlygy ýok, we gapdan çykarmaýan ýag, arteriýalaryňyzdan hem daşda durýarsyňyz.Maşgalaňyz üçin sagdyn naharlar we has çalt arassalanmak ýakynlaryňyz bilen has köp wagt goýýar.
Birnäçe anyk düzgüne eýerseňiz, gapyňyz ömürboýy dowam edip biler!
(1) Hiç haçan bişirilmedik spreý ulanmaň.Bu spreýler taýak däl gaplar bilen gabat gelmeýär we wagtyň geçmegi bilen aýryp bolmajak pananyň üstünde gurulýar.Fatag ulanmaly bolsaňyz, az mukdarda ýag ýa-da ýag ulanyň.
(2) Peçde ýokary gyzgynlygy ulanmaň.Heatokary otda ulanyp boljak birnäçe tabak bar, ýöne, umuman, pes we orta pes otda ýelmeýän gaplar üçin maslahat berilýär.Bu diňe bir kadaly işlemegi üçin däl, eýsem zyýanly yslaryň ýa-da himiki maddalaryň çykmazlygy üçinem.
(3) Hiç haçan boş panany gyzdyrmaň.Bu howply bolup biläýjek aýylganç ysy çykaryp biler we ýokary yssy gazana zyýan berip biler.
Çekilmedik gaplar, maşgalaňyzyň öýüni arassalamagy we saglygy aňsatlaşdyrýar.

Çekilmedik pan

Düwürtiksiz gowurmaly, sebäbi enäniň gowrulan towugyndan gowy zat näme?Öýde edip bilmek gaty amatly, taýak däl gowurma we enäniň resepti bilen sizi gowy iýmitlerden aýyrýan zatlaryň hemmesi wagt.Bişen towuk, taýak däl gapda, balykda we gysga böleklerde çipleriň bir tarapy bilen bişirip boljak ýeke-täk zat däl.
Islän zadyňyzy gabyňyza bişirip bolýar.Spagetti we köfte, towuk we köfte, ýurduň gapyrgalary - bularyň hemmesini bişirilmedik gaplarda bişirip bilersiňiz.Şonuň üçin iň oňat däl gaplary gözleýän bolsaňyz, gerekli ýere geldiňiz.Hil gaplary biziň edýän zadymyz.


Iş wagty: Awgust-19-2022